Privatlivspolitik, juni 2022


Den Klassiske Balletskoles dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Den Klassiske Balletskole er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Claudia Victoria
Adresse: Over Bølgen 20, 2670 Greve
CVR:34330107
Telefonnr.: 22 90 40 66
Mail: info@dkballetskole.dk
Website: dkballetskole.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler flg. oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnr., fødselsdato og køn. Derudover, hvilke hold og events du er tilmeldt. 
 

Den Klassiske Balletskoles formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke. 
 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare dine personoplysninger i en 12 måneders periode fra medlemskabets ophør af hensyn til praktiske og administrative hensyn. Vi betragter dig ikke længere, som medlem, når du i 6 mdr. ikke har været tilmeldt et hold eller et event.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.